Yayın Yönergesi

Akdeniz Üniversitesi Yayın Komisyonu Yönergesi

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği” çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle ders aracı olarak kullanılacak olan yayınlara (ders kitabı, yardımcı ders kitabı, çeviri ders kitabı, teksir / ders notu) içerik ve biçim bakımından bir standart getirilmesi ve basımı ile ilgili esasları düzenleyen hükümleri içerir.

Genel Hükümler

Madde 2. Üniversiteye bağlı birimlerde yapılacak her türlü yayının planlanması, yayın kurallarına uygunluğunun sağlanması, yayınların denetlenmesi, basımı için sıra vb. her türlü işlemler Üniversite Yayın Komisyonu ile her birimde oluşturulacak yayın alt komisyonları tarafından gerçekleştirilir.

Komisyonun Kuruluşu

Madde 3. Yayın komisyonu, bir rektör yardımcısının başkanlığında, üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri, yönetim kurulu üyelikleri ile sınırlıdır. Yayın Komisyonu Kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Komisyonun Görevleri

Madde 4. Yayın Komisyonu, bu yönerge esaslarına göre:

a. Yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar,

b. Basıma hazır olarak gelen eserleri inceler ve eserlerin nitelik ve eğitim öğretim ihtiyaçları açısından yayına uygun olup olmadığına karar verir,

c. Gelen yayın taslağının ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksirleri ve diğer kategorilerden hangisi olduğunu kararlaştırılır,

d. Basılma sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir.

e. Basılan eserlerin maliyet hesabı ve satış fiyatlarını belirler.

f. Üniversiteler yayın yönetmenliğinin ilgili maddeleri uyarınca telif haklarını hesaplar ve ödeme şeklini belirler,

g. Basılan eserlerin yönetmelikte belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar veya yaptırır,

h. Yayın komisyonu, çalışma açısından öğretim elemanları ile diğer idari personelin hizmetlerinden yararlanır, gerektiğinde meslek gruplarına göre geçici alt komiteler kurabilir.

Yayın Alt Komisyonları

Madde 5. Her fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezde dekan veya müdür tarafından görevlendirilecek bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimin yönetim kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilecek iki – dört öğretim üyesinden oluşur. Yayın alt komisyonları kararları, oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar Üniversite Yayın Komisyonuna sunulur.

Yayın Alt Komisyonlarının Görevleri

Madde 6. Üniversiteler, Yayın yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca basılmak üzere hazırlanmış taslak eserler yazar(lar) tarafından dekanlık, yüksek okul, enstitü ve merkez müdürlüklerine dilekçe ve iki nüsha taslak eserle başvuru yapar, birim basımının uygun olduğuna karar verirse yayın komisyon başkanlığına bir dilekçe ile bu eserin basımının yapılması için başvuru yapar.

Yayın Komisyon Üyeleri kitabı inceler ve kitabın bir alt komisyon tarafından incelenmesinin ve alt komisyon üyelerinin kitap basımı için gerekli olduğuna karar verir ya da kitap hakkında sadece yayın komisyon üyelerinin kararlarını yeterli bulabilir. Yayın alt komisyonları birimler bünyesinde basımı yapılan her türlü kitap, dergi, ders notları ile ilgili işlemlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

Üniversite dışında öğretim üyelerince basımı gerçekleştirilecek yayınlarında yayın komisyonundan / yayın alt komisyonundan izin alması gerekir.

Yayın alt komisyonuna verilen yayın taslaklarının aşağıda belirtilen hususlarda yayın komisyon başkanlığına görüş ve ön bilgi hazırlar.

a. Nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları bakımından yayıma uygun olup olmadığını,

b. Ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksiri ve diğer kategorilerden hangisi olduğunu,

c. Başka üniversiteler de veya üniversiteler dışındaki kişiler tarafından hazırlanmış kendi birimleri ile ilgili ders kitabı niteliğindeki yayın taslaklarının basılıp basılmamasını,

d. Yayın taslaklarının dil bakımından güncel ve ilgili bilim dalının kurallarına uygun olup olmadığını inceler.

Alt komisyon üyeleri bu kitap hakkındaki görüşlerini Yayın Komisyon Başkanlığına bildirir.

Yayın Tanımları

Madde 7. Ders aracı olarak kullanılan yayınlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

a. Ders Kitabı: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları ders(ler)in içeriğini kapsayan özgün yayınlar.

b. Yardımcı Ders Kitabı: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları ders(ler)in içeriklerini kısmen kapsayan özgün yayınlar.

c. Çeviri Ders Kitabı: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları ders(ler)in içeriklerini büyük ölçüde veya kısmen kapsayan çeviri yayınlar.

d. Teksir / Ders Notu: Üniversitelerde eğitim – öğretimini sürdüren önlisans / lisans / lisansüstü öğrencilerinin aldıkları ders(ler)in içeriklerini büyük ölçüde veya kısmen kapsayan derleme yayınlar.

Yayın Önerilerinin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 8. Yayın önerileri “Akdeniz Üniversitesi Yayın Öneri Formu” (Ek-1) e göre dört kopya halinde hazırlanır ve sunulur.

Madde 9. Yayınlar, yazar(lar)ın bağlı olduğu bölüm başkanı ve dekan / müdürün onayı ile Yayın Komisyonu Başkanlığına iletilir.

Madde 10. Yayın Komisyonu Başkanlığı, yayının değerlendirme sonucunu üç ay içinde yazar(lar)a bildirir.

Yayınlarda Biçim Bakımından Aranan Nitelikler

Madde 11. Kitap kapağına göre hazırlanacak

a. Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağın ön yüzünde üst solda Akdeniz Üniversitesi amblemi ve devamında Akdeniz Üniversitesi Yayınları No: 00 yazısı, ortada yayının adı, altında yazar(lar)ın unvanı, adı soyadı, en altta ise yer ve basım yılı bulunmalıdır.

b. Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazar(lar)ın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş(ler)i, fotoğraf(lar)ı ve diğer eserlerinin listesi bulunabilir. ISBN numarası sağ alt köşeye yazılır.

c. Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya okunacak biçimde, yayının adı, yazar(lar)ın adı soyadı bulunur.

d. Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılır.

e. İç kapağın arka yüzünde “Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 00/00/0000 tarih ve 00/00 nolu kararı ile basılmıştır” ibaresi, yayın kodu, copyright, bilimsel hakemler listesi, yayın katalog bilgisi, ISBN ve matbaa bilgisi yer alır.

f. Yayın basılıp ciltlendikten sonra 17×24 cm boyutuna getirilir.

Yayın Önerilerinin Değerlendirilmesi

Madde 12. Yayın Komisyonu, sunulan yayın önerisini değerlendirmek için, gerekirse “Akdeniz Üniversitesi Yayın Öneri Değerlendirme Formu” (Ek-2) ile birlikte üç bilimsel hakeme gönderir. Yayın Komisyonu, bilimsel hakemlerin değerlendirmelerini esas alarak başvuruyu sonuçlandırır.

Madde 13. Eserleri inceleyen öğretim üyeleri eser hakkındaki görüşlerini ayrı ayrı rapor eder.

Madde 14. Yayınlanması uygun görülen eserlerin üç kopyası eseri inceleyen öğretim üyeleri tarafından önerilen değişikliklerin dikkate alınması için yazar(lar)ına verilir. Yazar(lar) varsa düzenlemeler hakkındaki görüşlerini de ekleyerek eserin düzeltilmiş iki kopyasını Yayın Komisyonuna geri verir.

Madde 15. Yayınlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası Rektörlükte tutulur, diğer kopyaları yazar(lar)a geri verilir.

Madde 16. Yayınların telif hakkı hesaplamaları, düzeltilmiş kopyalar esas alınarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliğine göre Yayın Komisyonunca yapılır.

Madde 17. Yayın Komisyonunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile basılması uygun bulunan eserin yazar(lar)ı ile “ Akdeniz Üniversitesi Yayın Sözleşmesi Formu ” (Ek-3) çerçevesinde bir protokol imzalanır. Eserin basılmasından sonra “ Akdeniz Üniversitesi Yayın Devir Formu ” (Ek-4) ile yazar(lar) yayın haklarını devreder. Kitap ve teksir şeklinde bastırılan yayınlardan 50 adedi yazar(lar)a ücretsiz olarak verilir.

Madde 18. Çeviri yayın(lar) için çevirmen(ler)in yayın hakkına sahip kişi ve/veya kurum/kuruluştan izin alması gerekir. Bu iş için gerekli ücretin üniversite bütçesinden ödenip ödenmemesine Yayın Komisyonunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 19. Yayın Komisyonu Başkanlığına sunulan yaının değerlendirilmesinde görüşü alınmak üzere seçilen bilimsel hakemlere Yayın Komisyonunun belirleyeceği miktarda bir ücret ödenir.

Madde 20. Bu yönerge de yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

Yürürlük

Madde 21. Bu yönerge Akdeniz Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22. Bu yönerge hükümlerini, Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK 1: Yayın Öneri Formu

EK 2: Yayın Değerlendirme Formu

EK 3: Yayın Sözleşme Formu

EK 4: Yayın Devir Formu

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Basımevi Şube Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0 242 3106649
Tel: 0 242 3101765